Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 maja 2020
Instrukcja postępowania na wypadek stwierdzenia objawów COViD-19

Instrukcja postępowania na wypadek stwierdzenia objawów grypopodobnych zidentyfikowanych u obecnego w pracy pracownika Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie bądź innej osoby przebywającej na terenie Sądu.

 

 

 

 

 1. Badaniu temperatury ciała za pomocą urządzenia pomiarowego podlegają wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu.
 2. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury przekraczającej 37,5 o C u interesanta, osoba dokonująca pomiaru uniemożliwia mu wejście do Sądu oraz – na wniosek interesanta – odnotowuje ten fakt w prowadzonej ewidencji, a jeśli dotyczy to osoby wezwanej przez sąd lub zawiadomionej o posiedzeniu sądu, służba ochrony jest zobowiązana poinformować niezwłocznie o tym fakcie kierownika Sądu, który niezwłocznie przekazuje tę informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której osoba została wezwana lub zawiadomiona.
 3. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury przekraczającej 37,5 o C u pracownika, osoba dokonująca pomiaru informuje o tym fakcie kierownika Sądu.
 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, przeprowadza się z pracownikiem wywiad w celu ustalenia, czy:

  - miał on bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenia COVID-19, lub
  - podróżował/przebywał w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19, lub
  - powrócił z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechniania transmisję COVID-19, a następnie informuje o jego wynikach odpowiednio prezesa lub kierownika Sądu.

  Przez bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 rozumie się:
  - zamieszkiwanie z zakażonym COVID-19,
  - bezpośredni kontakt fizyczny z zakażonym COVID-19 (np. podanie ręki),
  - bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażanie się na kaszel osoby chorej),
  - przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odstępie mniejszym niż 1,5 m. przez 15 minut,
  - przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora na COVID-19 w odstępnie mniejszym niż 1,5 m. przez co najmniej 15 minut,
  - kontakt na pokładzie samolotu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory ( w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczaniu się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie samolotu).

 5. W przypadku potwierdzenia, że została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 4, powiadamia się o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na siedzibę Sądu.
 6. W przypadku niepotwierdzenia, ze została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 4, poza stwierdzeniem podwyższonej temperatury ciała, prezes Sądu zwalnia pracownika z obowiązkowego świadczenia pracy w danym dniu i zobowiązuje go do udania się do placówki medycznej w celu uzyskania niezbędnej diagnostyki oraz innych przewidzianych świadczeń zdrowotnych.
 7. W przypadku stwierdzenia objawów grypopodobnych zidentyfikowanych u pracownika obecnego na terenie Sądu, podejmuje się działania zmierzające do czasowego odizolowania go od pozostałych pracowników w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 8. Objawy, o których mowa w pkt. 4, to w szczególności:podwyższona temperatura ciała przekraczająca 37,5 o C,

  - podwyższona temperatura ciała przekraczająca 37,5 o C,
  - kaszel,
  - duszności,
  - ból mięśni.

 9. W celu ochrony pozostałych osób przed zakażeniem, niezwłocznie udostępnia się maskę ochronną osobie, u której wystąpiły objawy opisane w pkt. 8.
 10. Za zgodą pracownika, o którym mowa w punkcie 7, przeprowadza się pomiar temperatury ciała.
 11. W przypadku stwierdzenia, że temperatura ciała pracownika przekracza 37,5 o C, przeprowadza się z nim wywiad w celu ustalenia, czy:

  - miał on bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenia COVID-19, lub
  - podróżował/przebywał w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19, lub
  - powrócił z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechniania transmisję COVID-19.

 12. W przypadku potwierdzenia, że została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 11, powiadamia się o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na siedzibę Sądu. Powyższa czynność dokumentowana jest notatką służbową.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12, zapewnia się czyszczenie i dezynfekcję pomieszczenia, w którym pracownik był czasowo izolowany, stanowiska (stanowisk) pracy, na którym (na których) świadczył pracę bezpośrednio przed wystąpieniem objawów chorobowych, a także innych pomieszczeń, w których przebywał. W przypadku niepotwierdzenia, że została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 11, poza stwierdzeniem podwyższonej temperatury ciała, prezes Sądu zwalnia pracownika z obowiązkowego świadczenia pracy w danym dniu i zobowiązuje go do udania się do placówki medycznej w celu uzyskania niezbędnej diagnostyki oraz innych przewidzianych świadczeń zdrowotnych.
 14. W przypadku niewyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała przez pracownika, o którym mowa w pkt. 7 – w uzasadnionych przypadkach – prezes Sądu może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy w danym dniu i zobowiązać go do udania się do placówki medycznej w celu uzyskania niezbędnej diagnostyki oraz innych przewidzianych świadczeń zdrowotnych.
 15. W przypadku stwierdzenia objawów grypopodobnych zidentyfikowanych u innej osoby na trenie Sądu, na polecenie kierownika Sądu wskazane przez niego osoby podejmują działania zmierzające do czasowego odizolowania w/w osoby od pozostałych osób w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 16. Objawy, o których mowa w pkt. 15, to w szczególności:

  - podwyższona temperatura ciała przekraczająca 37,5 o C,
  - kaszel,
  - duszności,
  - ból mięśni.

 17. Za zgodą osoby, o której mowa w pkt. 15, przeprowadza się pomiar temperatury ciała.
 18. W przypadku stwierdzenia, że temperatura ciała tej osoby przekracza 37,5 o C, przeprowadza się z nią wywiad w celu ustalenia czy:
  - miał on bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenia COVID-19, lub
  - podróżował/przebywał w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19, lub
  - powrócił z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechniania transmisję COVID-19,

 19. W przypadku potwierdzenia, że została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 18, powiadamia się o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na siedzibę Sądu. Powyższa czynność dokumentowana jest notatką służbową.
 20. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19, przeprowadza się czyszczenie i dezynfekcję pomieszczenia, w którym była prowadzona czasowa izolacja, a także innych pomieszczeń, w których osoba izolowana przebywała.
 21. W przypadku niepotwierdzenia, że została spełniona choć jedna przesłanka wynikająca z pkt. 19, poza stwierdzeniem podwyższonej temperatury ciała, pracownik ochrony informuje interesanta o konieczności opuszczenia budynku.
 22. W przypadku zdiagnozowania zakażenia COVID-19 u pracownika przebywającego na terenie Sądu w okresie 14 dni przed postawieniem diagnozy, pracownik ten jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie swojego pracodawcę.

 
 
Warszawa, dnia 22 maja 2020 r.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie
Nowowiejska 28A
00-909 Warszawa
tel. 261845428
fax. 261845428
wsow@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.